Om Oss About

Change language
Byt språk

Vi ökar din trygghet. Med all säkerhet. We increase your security. That’s for sure.

E.S.T Protect AB erbjuder dig den allra senaste tekniken inom intelligent kameraövervakning och videoanalys, så kallad preventiv övervakning. Våra lösningar fungerar inte bara avskräckande eller för att säkra bevis. De stör inkräktare redan innan brottet begås. De reducerar falsklarm, och de ger dig tid att bedöma eventuella insatsåtgärder. E.S.T Protect AB provides the latest technology in intelligent camera surveillance and video analysis; what’s known in the industry as preventive surveillance. Our solutions are not only dissuasive and a vital enabler for collecting evidence, but also act to disturb intruders while reducing the number of false alarms. Further, this technology creates precious time for the user to consider potential responses.

Företaget startade 2006 och drivkraften är densamma nu som då; att bygga nära relationer med kunder och tillhöra toppskiktet som säkerhetsleverantör. The company was founded in 2006. Our ambition has always been to build close relations with our clients, while leading the industry and performing at the very top amongst security providers.

Vi är det mindre företaget som ger dig som kund större utrymme. Våra lösningar tas fram genom dialog. Berätta om vilka behov du har, så analyserar vi och återkommer med förslag. Sedan finns vi med hela vägen fram till idrifttagning. Being a bespoke company, we have more time to really focus on our clients’ needs. Taking into consideration all of your requirements, and using our knowledge to suggest new ways to help you achieve your security related goals, we will find an ideal solution. We offer a complete solution, all the way to commissioning of hardware and software.

Genom åren har vi skaffat oss massor av erfarenhet genom en mängd krävande uppdrag och namnkunniga kunder. Så nu är frågan: Hur kan vi göra din verksamhet tryggare? Through the years, we have gained extensive experience through a variety of challenging assignments and serving globally renowned customers. The question now is simply this: How can we make your business more secure?E.S.T Protect AB | Gustavslundsvägen 145 | 167 51 Bromma | Tel: 0735 129 129

Verktyg Technology

Change language
Byt språk

Vi kan vår sak. För din skull. We have the knowledge. Applied to your advantage.

Hjärtat i våra lösningar heter Aimetis Symphony™. Det är ett prisbelönt program för videoinspelning, larmstyrning, videoanalys och systemintegrering. Som certifierad partner till Aitmetis har vi full koll på tekniken – det betyder snabba leveranser och pålitlig support för dig. At the heart of our solutions is Aimetis Symphony™; the award-winning software for video recording, alarm management, video analytics and systems integration. Being a certified Aimetis partner means we have comprehensive knowledge about the technology - which ensures you’ll get fast deliveries and reliable support.

Aimetis Symphony™ är kompatibelt med all standardhårdvara och har stöd för både analoga kameror och ip-kameror. Programvarans pedagogiska gränssnitt gör det enkelt att använda och administrera de applikationer du valt. Aimetis Symphony™ is compatible with all standard hardware and supports both analog cameras and IP cameras. The educational software interface makes it easy to use and manage the selected applications.

Om vill veta mer om Aimetis Symphony™, besök www.aimetis.com eller ladda ner ett produktblad här. For more information about Aimetis Symphony™, please visit www.aimetis.com or download a brochure here.E.S.T Protect AB | Gustavslundsvägen 145 | 167 51 Bromma | Tel: 0735 129 129

Kontakt Contact

Change language
Byt språk

Vi hörs. Du väljer hur. Get in touch. And we will contact you soon.

Nyfiken och vill veta mer om någon lösning? Eller bara prata med oss personligen? Ring oss på 0735 129 129, eller fyll i ärandefältet här nedanför tillsammans med dina kontaktuppgifter, så hör vi av oss. Would you like to have more information about a certain solution? Or just talk to us in person? Give us a call at 0735 129 129, or fill out the forms below and we’ll get in touch.

Formuläret har blivit skickat. Tack för visat intresse! The form has been sent. Thank you for your interest! Tyvärr kan du inte skicka formuläret fler gånger just nu... Unfortunately you can't submit the form more times at the moment... Var vänlig fyll i alla markerade fält. Please fill out all marked fields.

E.S.T Protect AB | Gustavslundsvägen 145 | 167 51 Bromma | Tel: 0735 129 129

Lösningar Solutions

Change language
Byt språk

Gränslös tillämpning. För exakt precision. Limitless applications. For pinpoint accuracy.

Det finns många sätt att tillämpa vår teknik. Allt bygger på din verksamhet och dina behov, vad du vill skydda – och hur. För att ge dig lite uppslag bjuder vi här på några exempel från verkligheten: Olika möjligheter som alla visar att vår teknik ger fördelar i båda det korta och det långa perspektivet. There are many ways to apply and use our technology. It all depends on your business and your surveillance related requirements. To assist you in refining your requirements, here are a few examples of various solutions based on our technology – generating both short and long term benefits.

 • Virtuellt staket sänker bevakningskostnaderna ... mer mindre
  Staketet aviserar i realtid om någon passerar de gränser du vill övervaka. Det betyder lägre kostnader för bevakning och färre falsklarm. Och att du snabbare kan bedöma om en insats behövs. Se hur en person som överträder ett spår uppmärksammas.
  Virtual Fence reduces the cost of surveillance ... more less
  The fence gives real-time response if an intruder crosses the virtual line, as determined by the operator. It reduces costs for surveillance and the number of false alarms. Also makes it easier for you to decide on further intervention. See how a person crossing a track is identified by the virtual fence.
 • Intelligent videoövervakning skyddar in- och utgångar ... mer mindre
  Ett effektivt sätt att spåra och larma dubbelriktade flöden av objekt. Perfekt för in- och utgångar, butiker, banker, flygplatser med mera. Lösningen låter sig inte luras av miljön runt omkring. Se hur rörelser från ett objekt som rör sig fram och tillbaka detekteras, samtidigt som videoanalysen ignorerar svängande buskar.
  Intelligent Video Surveillance protects entrances and exits ... more less
  An effective solution with which to track and alert the bi-directional flow of objects. Ideal for entrances and exits, stores, banks, airports and more. This solution won’t be deluded by the surrounding environment. See how a back and forth moving object is quickly detected, while the video analysis ignores moving bushes.
 • Detektion av objekt ser skillnad på människor och föremål ... mer mindre
  Objekt i det här fallet kan vara allt från mystiska väskor och olagligt parkerade fordon till vatten vid läckage. Lösningen passar för kommersiella byggnader och mindre trafikerade områden på t ex flygplatser. Se hur registrering sker när någon häller ut ett glas vatten på golvet i en butik.
  Detection of objects spots the difference between people and objects ... more less
  Objects may vary, from mysterious bags and illegally parked vehicles to a water leak. This solution is ideal for commercial buildings and less busy environments. See the detection of somebody pouring a glass of water on a shop floor.
 • Proaktiv kameraövervakning låter dig klassificera objekten ... mer mindre
  Du definierar själv vilka förändringar som ska uppmärksammas. Sedan söker lösningen upp och löser ut relevanta larmhändelser – helt automatiskt. Mörker, dåligt väder eller skuggor hindrar inte kameran från att skilja mellan objekt du vill tillåta och otillåtna. Se hur klassificeringen tillåter bilarna att åka, men inte människan som stått still för länge.
  Pro-active surveillance allows you to classify objects ... more less
  A solution that enables classification of the threats to which the system should respond – and pro-actively alarm. Darkness, bad weather or shadows won’t prevent the camera from distinguishing between objects. See how the solution allows cars to move, but responds to a person remaining still for too long.
 • Värmekamera detekterar personer på långt avstånd ... mer mindre
  Känslig för ljus men extremt känslig för temperaturskillnader (som t ex vid en brand). Det är några egenskaper som gör en värmekamera så effektiv. Den registrerar, larmar och låter dig vidta nödvändiga åtgärder. Oberoende av väder och vind – och tid på dygnet. Dessutom är tunna väggar inget hinder för kamerans funktion.
  Thermal imaging cameras detect people from afar ... more less
  Insensitive to light but extremely sensitive to temperature changes (like during a fire). These are some advantages a thermal image camera brings. It records, alarms and allows you to take necessary actions. Regardless of the weather – and the time of day. The camera even provides images through walls See how quickly an activity can be recorded and analyzed.
 • Se hur värmekameran känner av personer som passerar på 1000 meters avstånd ... mer mindre
  See how the camera detects people over 1,000 yards away ... more less
 • Automatisk sökning för tydligare övervakning ... mer mindre
  Utifrån definitioner (”regler”) du själv sätter upp, gör sökfunktionen att din övervakningskamera automatiskt följer vissa objekt. Reglerna kan handla om objektens storlek – eller om det är en människa eller ett föremål. Det här eliminerar risken för felaktiga larm. Men framför allt ökar din kontroll genom att kameran hela tiden följer och zoomar in objektet. Se hur systemet identifierar och följer ett så litet objekt som en fågel
  Auto tracking cameras for maximum surveillance efficiency ... more less
  Pre-set definitions ("rules") will have the camera zoom in on an object and move to track it, so that it remains in view. The setting rules can be based on the size of objects, or the object type - be it human or other. This eliminates the possibility of false alarms and increases your control. See how the system identifies and follows a small object such as a bird.
 • Intelligent kameraövervakning stör inkräktare i realtid ... mer mindre
  Systemet tänder och släcker lampor, spelar upp meddelanden och larmar helt automatiskt. Det stör eventuella brott – men du kan också använda intelligent kameraövervakning för att få statistik om hur kunder rört sig i din butik, hur länge de stannat vid en viss hylla etc. Se hur Symphony håller koll på nyanser på kläder och ger alla i bilden ett specifikt nr.
  Intelligent video surveillance disturbs intruders in real time ... more less
  The system switches on and off lights, plays pre-recorded messages and alerts automatically. It helps to prevent crimes – but may also be used for getting statistics about how customers move around in your store; how long they stop at a particular shelf, etc. See how Symphony keeps track of colors and applyes specific numbers to each person in the picture


E.S.T Protect AB | Gustavslundsvägen 145 | 167 51 Bromma | Tel: 0735 129 129

skickar... sending...